GMSS Årsmöte 2023

  • 17 apr 2023

Grisslehamns Motor- & Segelsällskap kallar härmed till ordinarie årsmöte, som kommer att hållas på Hotell Havsbaden söndagen den 21 maj klockan 11.

Välkommen!
Önskar Styrelsen i Gmss

Dagordning Årsmöte 2023
Hotell Havsbaden söndagen den 21 maj kl. 11

• Mötet öppnas
• Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
• Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst
• Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt vara rösträknare
• Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
• Revisorernas berättelse
• Fastställande av resultat- och balansräkning
• Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av styrelse
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Övriga val
• Behandling av motioner samt förslag från styrelsen
• Behandling verksamhetsplan och budget
• Övriga ärenden
• Mötet avslutas

För möteshandlingar - klicka här

För revisionsberättelsen - klicka här